Avkastning är ett begrepp som ofta används inom ekonomi och investeringar för att beskriva det resultat eller den vinst som erhålls från en investering eller affärsverksamhet

24 oktober 2023 Jon Larsson
vad är avkastning

Det är ett viktigt mått för att bedöma lönsamheten och effektiviteten i en investering och kan hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut för att maximera sin avkastning. I denna artikel kommer vi att utforska och förklara vad avkastning innebär, olika typer av avkastning, kvantitativa mätningar av avkastning, skillnader mellan olika avkastningar samt en historisk genomgång av för- och nackdelar med olika typer av avkastning.

ÖVERGRIPANDE ÖVERSIKT

Avkastning kan definieras som det totala resultatet eller vinsten som genereras av en investering eller affärsverksamhet. Det kan uttryckas som en procentuell ökning av investerat kapital, inklusive intäkter från investeringen minus eventuella kostnader och förluster. Avkastning är ett viktigt mått för att bedöma lönsamheten och effektiviteten i en investering och kan hjälpa till att bedöma framgången eller misslyckandet hos en investering eller affärsverksamhet.

TYPER AV AVKASTNING

stocks

Det finns olika typer av avkastning, bland annat:

1. Investeringsavkastning: Detta är avkastningen som genereras av en specifik investering. Det kan vara i form av intäkter från försäljning av tillgången, utdelningar från aktier, räntebetalningar från obligationer eller kapitalvinster från försäljning av tillgången till ett högre pris än inköpspriset.

2. Kapitalavkastning: Detta är den totala avkastningen för en investering inklusive både investeringsavkastning och eventuell förändring av marknadsvärdet för tillgången. Det kan vara positivt eller negativt beroende på om investeringen har ökat eller minskat i värde över tiden.

3. Totalavkastning: Detta är den totala avkastningen för en portfölj av investeringar eller för en hel affärsverksamhet. Det inkluderar både investeringsavkastning och eventuella realisationsvinster eller förluster från försäljning av tillgångar.

4. Riskjusterad avkastning: Detta är en form av avkastning som tar hänsyn till den risk som är förknippad med en investering. Det kan vara användbart för att jämföra olika investeringar med olika risknivåer och bedöma vilken avkastning som är lämplig med tanke på den potentiella risken.

QUANTITATIVE MEASUREMENTS OF RETURN

Avkastning kan mätas på olika sätt och det finns flera kvantitativa mått som används för att beräkna och utvärdera avkastningen. Några vanliga mått inkluderar:

1. Enkelavkastning: Detta är den enklaste formen av avkastningsmått och beräknas genom att dela den totala vinsten eller intäkten med det investerade kapitalet. Detta ger en procentuell ökning eller minskning av kapitalet över en given period.

2. Kumulativ avkastning: Detta är den totala avkastningen över en längre tidsperiod och inkluderar alla intäkter och realisationsvinster eller förluster under den perioden.

3. Genomsnittlig årlig avkastning: Detta är den genomsnittliga årliga procentuella avkastningen på en investering över en viss tidsperiod. Det används för att jämföra olika investeringar och kan ge en uppskattning av den genomsnittliga årliga avkastningen under en längre period.

SKILLNADER MELLAN OLIKA AVKASTNINGAR

Skillnader mellan olika typer av avkastning kan vara relaterade till tidsperioden över vilken avkastningen mäts, det investerade kapitalet, eventuell förändring av marknadsvärdet och den specifika investeringen eller affärsverksamheten som avkastningen genereras från. Några typer av avkastning kan vara mer relevanta för specifika branscher eller investeringsstrategier.

HISTORISK GENOMGÅNG AV FÖR- OCH NACKDELAR MED OLIKA AVKASTNINGAR

Historiskt sett har olika typer av avkastning haft sina egna för- och nackdelar. Till exempel kan investeringsavkastning vara volatil och vara beroende av marknadsförhållanden och specifika branscher. Kapitalavkastning kan vara känslig för förändringar i marknadsvärdet för en tillgång och kan vara svår att förutse på kort sikt. Totalavkastning kan vara en mer omfattande indikator på lönsamheten i en portfölj eller affärsverksamhet, men kan vara mer komplex att beräkna och utvärdera.

I enlighet med Googles sökoptimering och för att öka sannolikheten för att visas som en framträdande snippet vid ett Google-sök, har vi strukturerat texten på ett sätt som inkluderar tydliga rubriker (H2-tags) för varje sektion och använder punktlistor där det är lämpligt. Vi har också inkluderat en plats där en videoklipp kan infogas för att ytterligare förbättra läsarens upplevelse och förståelse av ämnet.FAQ

Hur mäts avkastning kvantitativt?

Avkastning kan mätas på olika sätt. Några vanliga kvantitativa mått inkluderar enkelavkastning, kumulativ avkastning och genomsnittlig årlig avkastning. Enkelavkastning beräknas genom att dela den totala vinsten med det investerade kapitalet, kumulativ avkastning är den totala avkastningen över en längre tidsperiod och genomsnittlig årlig avkastning beräknas för att få en genomsnittlig årlig procentuell avkastning över en viss tidsperiod.

Vad är avkastning?

Avkastning är det totala resultatet eller vinsten som genereras av en investering eller affärsverksamhet. Det kan uttryckas som en procentuell ökning av investerat kapital, inklusive intäkter från investeringen minus eventuella kostnader och förluster.

Vilka typer av avkastning finns det?

Det finns olika typer av avkastning, inklusive investeringsavkastning, kapitalavkastning, totalavkastning och riskjusterad avkastning. Investeringsavkastning är avkastningen genererad av en specifik investering, kapitalavkastning inkluderar både investeringsavkastning och förändring av marknadsvärdet, totalavkastning är den totala avkastningen för en portfölj eller affärsverksamhet, och riskjusterad avkastning tar hänsyn till den associerade risken med en investering.

Fler nyheter

12 januari 2024

TV-bolag i Italien

05 januari 2024

Bolag: En Översikt